محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • برج خنک کن گالوانیزه سانتریفیوژ سري X6
  • برج خنک کن گالوانیزه سانتریفیوژ سري X6
  • برج خنک کن گالوانیزه سانتریفیوژ سري X6

   بر جهای خنک کن مدل X6 از نوع جریان مخالف (COUNTER FLOW)و به صورت چهارگوش طراحی شده است.
   سازه و بدنه ی بر جهای خن ککننده سری X6 از جنس گالوانیزه می باشد. پایا سرداب جهت توزیع مناسب آب از نازل های مربع پاش طرح Baltimore بر روی لول ههای توزیع آب استفاده می نماید. همچنین جهت تأمین هوادهی مطلوب فن سانتریفیوژ به همراه سیستم کاهش دور تسمه و پولی مورد استفاده قرار میگیرد.


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}