محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


    برخی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت صنایع فولاد و آهن طراحی کامل و ساخت سه دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا طراحی کامل  و ساخت دو دستگاه برج خنک کن بتني سری W با ظرفیت 3200m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد صبا و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 2400تن تبرید جهت کارخانه فولاد آناهیتا گیلان طراحی و ساخت دودستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 3000تن تبرید جهت کارخانه فولاد  خوزستان طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد ظفر بناب طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 600تن تبرید جهت کارخانه فولاد نوین گستر بناب طراحی و ساخت شش دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 2000 تن تبرید جهت کارخانه فولاد  تابان کویر یزد طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری X1 با ظرفیت 1400 تن تبرید جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد صنایع غذایی و آشامیدنی طراحی و ساخت پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  ...
    ·       طراحی کامل و ساخت  برج خنک­کن بتني با ظرفیت 8100m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا   ·       طراحی کامل  و ساخت برج خنک­کن بتني با ظرفیت 3200m3/h  آب جهت پلان اکسیژن مجتمع فولاد صبا و تأمین قطعات مورد نیاز با همکاری SPIG  ایتالیا   ·       طراحی و ساخت یکدستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1200 تن تبرید جهت کارخانه فولاد آناهیتا گیلان   ·       طراحی و ساخت  پنج دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1800 تن تبرید جهت کارخانه اویلا تاکستان     ·       طراحی و ساخت چهار دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت  1200 تن تبرید جهت کارخانه فولاد ظفر بناب   ·       طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت 1200 تن تبرید جهت مجتمع تجاری اداری آجودانیه   ·       طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت  300  تن تبرید جهت کارخانه ساوه جام   ·       طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک کن فایبرگلاس سری Z1  با ظرفیت  900  تن تبرید جهت کارخانه پترو طرح پارس خراسان   ·       طراحی و ساخت 6 دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 1400m3/h  آب جهت کارخانه فولاد تابان کویر یزد.
    برخی از پروژه های انجام شده توسط ما: ·      طراحی و ساخت 5 دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 900 m3/h  آب جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد ·        طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کننده فلزی ذوزنقه­ای جهت صنایع غذایی مهرام به ظرفیت 500 m3/h ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت کارخانه شماره 2 روغن نباتی ورامین به  ظرفیت 3300 m3/h ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 200m3/h  آب جهت کارخانه ایران گلاب ·        طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت کارخانه عصاره ناب سهند ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 150m3/h  آب جهت کارخانه گلفام سراب ·      طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت مجتمع مسکونی نیروی انتظامی (شرکت رویین دژ) ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه نمک دردانه شيراز با ظرفیت 250m3/h   ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه رزین سازان آمل با ظرفیت 250m3/h   ·        طراحی و ساخت 2 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان با ظرفیت 200m3/h   ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت ساختمان وزارت آموزش و پرورش ·        طراحی و ...
    < قبلی 1 بعدی >
    Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}