محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • کاتالوگ جدید برج خنک کننده 2015 - 94
  • کاتالوگ جدید برج خنک کننده 2015 - 94

   دریافت کاتالوگ جدید برج خنک کننده 2015 - 94
  • این کاتابوگ شامل تمامی محصولات طراحی شده و خدمات ارائه شده توسط پایاسرداب می باشد که در سال 1394 به چاپ رسیده. از جمله موارد مهمی که میتوان به آن اشاره کرد تولید فن محوری فایبرگلاس (مولتی وینگ) با اتصالات کامپوزیتی و فوق سبک اشاره کرد. همچنین تولید کولینگ تاور سری Z با هشت سایز متفاوت برای مصارف گونانگون از جمله افتخارات دیگر ما می باشد.
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}