محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  محل نصب برج خنک کننده

  1) محلی نصب و جهت قرار گرفتن برجهای خنک کننده براساس نکات زیر انتخاب می شود:

  2) برج خنک کننده باید به گونهای نصب شود که هوا بتواند آزادانه در آن و اطرافش پخش شود.

   برج باید در فاصلهای دورتر از منابع حرارتی یا آلوده کننده نظیر دودکش ها قرار داشته باشد. حداقل این فاصله سه متر است.

   ۳) بهترین محل نصب برج در پشت بام ساختمان یا بالای اتاق محل نصب سایر تجهیزات تأسیسات مکانیکی است.

   ۴) اگر برج در بالای بام ساختمان نصب می شود باید استحکام بام برای تحمل وزن برج در حالی کار بررسی شود.

  5) نصب برج خنک کننده در ترازی پایین تر از کندانسور آبی یا هر دستگاه دیگری که آب خروجی از برج وارد آن میشود، باعث سرریز شدن برج در هنگام خاموش بودن کندانسور آبی میشود. بنابراین بهتر است حتی الامکان برج بالاتر از کندانسور آبی چیلر نصب شود.

   ۶) مسیر سرریز برج باید به مسیر تخلیه آن متصل شده و هیچ شیری نباید در سر راه آن قرار داده شود.

   7) در برج خنک کننده باید علاوه بر خط پرکن آب جبرانی (Make up) از یک پرکن آب شهری نیز استفاده نمود.

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}