محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  تاثیر تجمع رسوب در برج خنک کننده

  اگر غلظت مواد معدنی در برج خنک کن افزایش یابد ، امکان تجمع رسوب و خوردگی افزایش می یابد . سطوح انتقال حرارت ريال گرمترین نقطه ای است که آب خنک کننده به آن می رسد. حلالیت کربنات کلسیم در آب که در کولینگ تاور وجود دارد ، باد ما رابطه معکوس دارد ، در نتیجه در سطوح انتقال حرارت امکان نشست رسوب کربنات کلسیم ، به وجود می آید . انباشته شدن لایه های رسوب کربنات کلسیم انتقال حرارت را کاهش می دهد و این مسئله موجب خوردگی می شود همه این موارد روی بازدهی و عمر مبدل حرارتی تاثیر خواهند گذاشت.

  یک روش ابتدایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب تخلیه بخش از آب گردش کننده در مدار برج خنک کننده و جایگزین کردن آن با مقداری آب تازه است که غلظت مواد معدنی در آن کمتر باشد. برای تعیین حداکثر غلظت مواد معدنی میتوان بدوند ایجاد رسوب در آب موجود باشد باید آب جبرانی کاملا مورد بررسی قرار گیرد.

  مشخصات آب قابل قبول برج خنک کننده


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}