محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  مقاله طرح و محاسبه پمپ مدار برج خنك كننده- كندانسور آبي

   براي محاسبه مشخصات پمپ مدار برج خنك كننده و كندانسور چيلر آبي به دو مشخصه دبي و هد پمپ نياز است.

   اين مدار به عنوان يك مدار باز در نظر گرفته مي‌شود و معمولا پمپ در خط برگشت يعني خروجي برج  به ورودي كندانسور آبي نصب مي‌شود.

   دبي مورد نياز پمپ برابر است با دبي آب در گردش و هد پمپ برابر است با مجموع مقادير زير:

   افت برج خنك كن + افت كندانسور چيلر + افت شير كنترل دبي + افت مسير و اتصالات

   معمولا این دستگاه روي پشت بام و چيلر آبي در زير زمين و موتورخانه نصب مي‌گردد. در هر صورت از آنجا كه مدار برج چيلر، يك مدار باز است، معمولا افت فشار مسير، 4 فوت آب به ازاي هر 100 فوت طول لوله در نظر گرفته مي‌شود.  بنابراين اگر فاصله بين كندانسور آبي چيلر و برج خنك كننده آن L باشد، با در نظر گرفتن 50 درصد افت بابت اتصالات مسير رفت و برگشت، افت فشار ناشي از مسير و اتصالات برابر خواهد شد با دوازده صدم طول لوله بين كندانسور آبي و دستگاه.

   افت فشار كندانسور و برج را نيز بايد با با مراجعه به كاتالوگ سازنده آن به دست آورد.

   افت فشار شير كنترل دبي نيز معمولا 3 متر آب در نظر گرفته مي‌شود. در مدل هایی كه در آنها پاشش به صورت ثقلي انجام مي‌شود افت فشار پاشش صفر است ولي در آنهایی كه پاشش آنها توسط نازل انجام مي‌شود، افت فشار نازل ها بايد در نظر گرفته شود. بهتر است افت فشار تازل ها با توجه به مقدار جريان طراحي آنها مستقيما از سازندگانشان استعلام گردد ولي جهت محاسبات اوليه، مي توان مقدار آن را تقريبا 2 تا 5Psig در نظر گرفت. همچنين بايد سعي شود پمپ تا حد ممكن نزديك برج خنك كننده نصب گردد ولي در هر صورت لوله كشي آن بايد در ترازي پايين‌تر از برج انجام شود. با داشتن دبي و هد مورد نياز پمپ مي توان با مراجعه به كاتالوگ سازنده آن، ساير مشخصات آن را به دست آورد.

   

  منبع: مرجع محاسبات تاسيسات مكانيكي ساختمان

   

  مهندس وحيد وكيل الرعايا

   

   

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}