محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  مقاله انواع برج های خنک کننده تماس مستقیم و غیر مستقیم

   

  برج های خنک کننده به دو نوع تقسیم می شوند، در نوع اول آنها آب گرم با هوای اتمسفر تماس مستقیم دارد و لذا  با تماس مستقیم نامیده می شوند. و در نوع دوم آنها، بین سیال آب گرم و اتمسفر تماس مستقیم وجود ندارد که  با تماس غیر مستقیم نامیده می شوند.

   

  روش متداول تماس مستقیم آب و هو، پاشش آب به درون برج است. برای افزایش سطح و زمان تماس از یک واسطه انتقال حرارت یا قطعات پر کننده در زیر سیستم توزیع آب استفاده می شود. قطعات پر کننده می توانند به صورت لایه ای و یا ترشحی باشند. در برج های با تماس غیر مسستقیم دو مدار مجزا وجود دارد. مدار خارجیی که در آن آب در تماس با هوا قرار گرفته و سپس بر روی دسته لوله ها می ریزد. و مدار داخلی که در آن سیالی که باید سرد شود، در داخل دسته لوله ها جریان دارد. برج با جریان غیر مکانیکی و برج با جریان مکانیکی هوا در گروه دستگاه های با تماس مستقیم و کولرهای مدار بسته و برج های کویل دار در گروه دستگاه های با تماس غیر مستقیم قرار دارند.

   

  برج خنک کننده تماس مستقیم با جریان غیر مکانیکی هوا

   

  حرکت هوا در این برجها به علت اختلاف چگالی به درون برج مکیده می شود. سرعت ورود و خروج هوا در این برج ها کم است و لذا جهت باد بر عملکرد آنها موثر است.

   

  برج خنک کننده تماس مستقیم با جریان مکانیکی هوا

   

   در این مدل در سمت ورود و یا خروج هوا از برج، یک فن قرار می گیرد. با توجه به سطح صدا، مصرف انرژی و فشار خارجی مورد نیاز، فن ها از نوع ملخی و یا گریز از مرکز انتخاب می شوند. هوا می تواند از یک سمت و یا از هردو سمت وارد برج شود. و لذا این برج ها در چهار نوع تولید و ساخته می شوند: دهشی با جریان متقاطع، مکشی با جریانهای متقاطع، دهشی با جریانهای مختلف الجهت،  و مکشی با جریانهای مختلف الجهت. جنس آن معملا از آهن گالوانیزه و یا فولاد زنگ نزن و فایبرگلاس است.

   

  برج خنک کننده غیر مستقیم به صورت مدار بسته

   

  فن آن به صورت مکشی یا دهشی است و انتقال حرارت در آنها متقاطع و یا مختلف الجهت است. پمپ مستقر روی دستگاه، آب را از حوضچه جمع آوری پایی به حوضچه توزیع بالایی منتقل می کند. این نوع شبیه کندانسورهای تبخیری است.

   

   برج خنک کننده غیر مستقیم کویل دار

   

  در این نوع ، یک بخش کویل مجزا در مجاورت برج نصب می شود. ساختمان و عملکرد این برج خننک کننده مشابه برج های مدار بسته است، با این تفاوت که همیشه لازم است از قطعات پر کننده درون برج لستفاده شود و هوای برج مستقیما از درون این قطعات عبور کند.

   

  منبع : کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان، وحید وکیل الرعایا

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}