محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  پمپ های برج خنک کن

  انتخاب ونحوه کار پمپ های چگالنده

  انتخاب و نحوه کار پمپ های چگالنده به کار رفته در چیلر های خنک کاری شده به وسیله آب ، بازه گسترده ای از اندازه ها و آرایش پمپ را در برمیگیرد. هر یک از چیلر های کوچک تر تنها به یک پمپ سرعت ثابت مکش انتهایی نیاز دارند.مطابق شکل

   انتخاب ونحوه کار پمپ های چگالنده برج خنک کننده

  اگر به یک پمپ آماده به کار نیاز باشد میتوان این پمپ را مطابق شکل اضافه کرد. معمولا در این نوع نصب ، هر چیلر به یک برج خنک کن نیاز دارد. برنامه ریزی پمپ های چگالنده معمولا تنها شامل شروع (استارت ) و توقف (استاپ) هر یک از پمپ ها به وسیله چیلر خود، میشود.تدارک سرپوش پمپ های چگالنده گران تر از پمپ های آماده به کار می باشند. پمپ های چگالنده به یک سرپوش لوله دیگر نیاز داشته و هر چیلر باید به وسیله یک شیر قطع جریان اتوماتیک دو راهه مجهز بشود. هنگام استفاده از برج خنک کن  در محیط آزاد سرد ، باید لوله کشی برج های چند گانه را به گونه ای نصب کرد که از بروز انجماد جلوگیری به عمل آید . ممکن است هر یک از برج ها برای جلوگیری از انجماد به یک شیر میانبر نیاز داشته باشند

  هر چه اندازه و تنوع چیلر های به کار رفته در برج خنک کننده بیشتر شود، نحوه پمپاژ دشوار تر شده و دستیابی به یک نصب کارامد و مقرون به صرفه نیازمند دقت و تحلیل ریزبینانه تری می باشد. تصمیم گیر در مورد استفاده از پمپ های دو مکشی زمینی یا پمپ توربینی عمودی در مخزن برج خنک کن یک مسئله مهم بوده که تحلیل راندمان سیم به آب و محاسبه هزینه های اولیه نیاز دارد. افزایش ارتفاع برج خنک کن به تنهای می تواند منجر به الزام به استفاده از پمپ های توربینی همراه با مخازنی با درجه پایین گردد. هنگام استفاده از پمپ های چگالنده بزرگ تر برای دستیابی به راندمان کلی سیستم پمپاژ و انرژی ورودی به موتور های پمپ چگالنده در سراسر محدوده بار چیلر ، باید از تحلیل راندمان سیم به آب استفاده شود.

  در مقاله بعد می توانید مطالب زیر را بخوانید :

   

  مدار های آب چگالنده خاص برج خنک کننده

  1-استفاده همزمان ازچیلرهای جذبی و سانتریفیوژی

  2-جلوگیری از انجماد در برج خنک کن

  3- کاهش مه خروجی از برج خنک کن به وسیله پمپ ها
  4- خنک کاری آزاد به وسیله برج خنک کن
  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}