محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  نگهداری برج خنک کننده یا کولینگ تاور

  شروع به کار برج خنک کننده:

  1.     تشتک برج را تمیز کنید.

  2.     همه پیچ های ستون ها ، تیر ها ، اتصالات و تجهیزات را محکم کنید.

  3.     محل هایی که تحت خوردگی فولاد هستند را تمیز، رنگ کاری و پوشش دهی کنید.

  4.     یاتاقان های الکتروموتور را بر طبق ضوابط تولید کننده ، نظافت و روانکاری کنید.

  5.     سطح روغن گریبکس را بازرسی و تنظیم کنید.

  6.   ایمنی محور ها و کوپلینگ ها و کشش و هم راستایی تسمه های V شکل را بازدید کنید.

  7.   کنتاکتورها ، رله هاو سیم پیچ ها را وارسی کنید . در صورت نیاز محل های اتصال را تمیز کنید.

  8.     بادبزن را به کار اندازید و داغی بیش از حد یاتاقان ها را بازدید کنید.

  9.     پیش از راه اندازی ، با پرسنل امور شیمیایی خود مشورت کنید.

  10.سیستم را تا سطح تشتک پر کنید و شناور تجهیزات آن را بازدید کنید.

  کارکرد برج خنک کن:

  1.     صدا یا ارتعاش غیر عادی بادبزن یا موتور را بررسی کنید.

  2.     کوپلینگ ها، محور ها و یا تسمه های V شکل را امتحان کنید.

  3.     سطح تشتک ، محور ها و یا تسمه های V شکل را امتحان کنید.

  4.     سطح تشتک ، شناور و میزان زیرکشی را بازدید کنید.

  5.   ملاحظه کنید که شکل آب یکنواخت باشد و نازلها پاشش آب و اریفیس ها گرفته نباشد.

  6.     الگوی پاشش آب را وارسی کنید.

  7.     صافی ورودی را تمیز کنید. تجمیع لجن در کف کولینگ تاور را بررسی کنید.

  8.   پس از دوره های مشخص ، تجهیزات را متوقف کنید تا روانکاری جعبه دنده را وارسی کنید و شرایط یاتاقان ها و یا ایمنی کوپلینگ محوری را بررسی کنید.

  9.     پوسته و قطعات فولادی را از نظر خوردگی و زنگ زدگی بررسی کنید.

  10.تعمیرات ضروری که امکان برنامه ریزی آنها در توقف پایان فصل برج وجود ندارد را انجام دهید.

  توقف کار برج خنک کننده:

  1.    برج را با آب بشویید و تمیز کنید . در نهایت خروجی آب را باز نگه دارید.

  2.    آب را از قسمت هایی از برج که در معرض یخ زدگی هستند خارج کنید.

  3.    نازل های پاشش و کرکره ها را تمیز کنید.

  4.    تعمیرات ضروری را پیش از راه اندازی مجدد کولینگ تاور انجام دهید.

  5.  هنگامی که برج کاملا خشک شد محل هایی که در معرض خوردگی بوده اند را با توجه به ضوابط تعیین شده توسط تولید کننده خشک کرده و رنگ هاری و پوشش دهی کنید.

  6.    گیریبکس ها را روغن کاری کنید.


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}