محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  جدول عیب یابی برج خنک کننده

   

  جدول تحلیل معایب

  عیب

  علت

  نحوه رفع عیب

  افزایش دمای آب برج

  1.   زیاد یا ناکافی بودن جریان آب برج

  2.     نامنظم بودن جریان هوا

  3.   هوای خروجی از کولینگ تاور مجددا وارد برج می شود.

  4.   نامنظم بودن کار لوله های آب پخش کن.

  5.     نا مناسب بودن جریان هوا.

  6.     مسدود شدن پرکننده برج.

  1.   تنظیم جریان آب روی میزان تعیین شده

  2.     اصلاح وضعیت تهویه هوا

  3.   اصلاح وضعیت تهویه هوا یا نصب صفحات انعکاسی.

  4.   خارج کردن گرد و خاک و رسوب.

  5.     تنظیم زاویه پره های فن.

  6.   تمیز کردن قسمت هایی که گرفته است.

  جریان برق بالا

  1.     افت ولتاژ .

  2.   نا منظم بودن زاویه پره های فن.

  3.   بالا بودن جریان هوا که موجب افزایش بار می شود.

  1.   ولتاژ برق ورودی را کنترل کرده و در صورت نیاز شرکت برق را مطلع کنید.

  2.     زاویه پره فن را تنظیم کنید.

  3.     زاویه پره فن را تنظیم کنید.

  پاشش آب به بیرون برج

  1.   کار نامنظم لوله های آب پخش کن.

  2.     مسدود بودن پر کننده برج.

  3.   معیوب بودن حذف کننده (الیمینتور)

  4.   حجم آب در جریان بالا می باشد.

  1.   زاویه لوله های آب پخش کن در هد آب پخش کن را تنظیم کنید.

  2.   در صورت گرفتگی در لبه بالایی پر کن برج ، آن را برطرف کنید.

  3.     حذف کن را عوض کنید.

  4.   جریان آب را به کمک شیر تنظیم کنید.

  کاهش حجم آب کولینگ تاور

  1.   مسدود شدن سوراخ های لوله آب پخش کن.

  2.   مسدود شدن شبکه صافی آب.

  3.   کاهش سطح آب در تشتک برج.

  4.   نامناسب انتخاب شدن پمپ جریان آب.

  1.   به قسمت تعمیرات و تنظیم همین دستور العمل مراجعه کنید.

  2.   صافی آب را خارج و تمیز کنید.

  3.   شیر شناور آب را تنظیم کنید.

  4.   پمپ را با یک پمپ دیگر که مناسب با حجم آب باشد جایگزین کنید.

  صدا و لرزش

  1.     برخورد نوک فن با بدنه برج.

  2.     مونتاژ نامناسب پره های فن.

  3.     پارگی تسمه ها.

  4.   کاهش روغن سیستم کاهش دهنده دور.

  1.   وضعیت قرار گیری فن را تنظیم کنید.

  2.     زاویه پره را تصحیح کنید.

  3.   پیچ های شل را محک کنید.

  4.   روغ را تا سطح مشخص شده پر کنید.

   

   

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}