قطره گیر لانه زنبوري برج خنک کننده >


    • قطره گيرهای لانه زنبوری
    • قطره گيرهای لانه زنبوری
    • جهت حذف قطرات آب که از طريق فن به خارج از دستگاه پرتاب مي شوند از قطره گير استفاده مي شود. قطره گيرهای لانه زنبوری مورد استفاده مدل TEP-130 بوده و دارای مسير عبور هوای 20 mm باشد. از ديگر خواص اين نوع قطره گيرها مقاوت حرارتی تا دمای 80 °C بدون تغيير شکل، مقاومت ... ادامه توضیحات
    < قبلی 1 بعدی >