محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • فن محوری فایبرگلاس 2015
  • فن محوری فایبرگلاس 2015
  • از افتخارات شرکت پایاسرداب طراحی پره های ایر فویل با مقطع غیر یکنواخت برای فن ها مولتی وینگ یا چند پره ای، مطابق با جدید ترین روش های تحلیل آیرودینامیکی است که باعث عملکرد هر چه بهتر برج خنک کننده می گردد.

   مشکلات موجود در نسل قدیم فن های مالتی وینگ ما را بر آن داشت تا طراحی مدرن و بهینه  ای برای بهبود عملکرد فن ها تعبیه کنیم.در طراحی جدید مزایا و رفع نقایص آنقدر مشهود است که  باعث افزایش x درصدی عملکرد برج های خنک کننده ما شده است.


   فن مالتی وینگ ، فن کامپوزیتی سبک کولینگ تاور ، برج خنک کننده

   مزایای فن های جدید :

   ·       سبک تر بودن تا نصف وزنسایر فن های موجود

   ·       بالانس دینامیکی و استاتیکی طبق استاندارد های جهانی

   ·       هوادهی بیشتر

   ·       راندمان بالاتر

   ·       مصرف انرژی پایین تر

   ·       عدم آسیب های ناشی از وزن سنگین به گیریکس و یاتاقان ها

   ·       طول عمر بیشتر

   ·       استفاده از اتصالات کامپوزیت به جای اتصالات فلزی برای جلوگیری از خوردگی

    


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}