محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • برج خنک کن فایبرگلاس مکعبي جریان مخالف (Counter flow ) سري X1
  • برج خنک کن فایبرگلاس مکعبي جریان مخالف (Counter flow ) سري X1
  •  برجهای خنک کن سری X1 از نوع جريان مخالف (Counter flow) و بصورت چهار گوش  (Rectangular)مي­باشد. نحوه عملکرد اين برج خنک کن به شرح زير است:

    جريان هوا مطابق شکل از قسمت پايينی دستگاه وارد مي­گردد و پس از عبور از بين سطوح تبخير، عمل تبخير سطحی و خنک شدن قطرات آب حاصل مي­گردد. جريان هوا پس از عبور از سطوح تبخير بصورت اشباع در آمده و از برج خنک کننده خارج مي­شود.

    سازه و بدنه برجهای خنک کننده سری X1 از جنس فایبرگلاس می­باشد. پایاسرداب جهت توزیع مناسب آب از نازلهای مربع­پاش طرح Brentwood بر روی لوله­های توزیع آب استفاده می­نماید. همچنین جهت تأمین هوادهی مطلوب فن فایبرگلاس با مقطع ایرفویل به همراه آلکتروموتور Siemens آلمان با کلاس حفاظتیIP55 مورد استفاده قرار می­گیرد

    

    

    


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}