تصاویر شرکت در نمایشگاه برج خنک کننده پایاسرداب >

نمایشگاه تاسیسات 1392


  نمایشگاه تاسیسات 1392

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده

   

  نمایشگاه برج خنک کننده