محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  مقاله علت لزوم استفاده از برج خنک کن

   

  اگر چه کل ذخیره آب شیرین جهان فراوان است در برخی از مناطق، ميزان مصرف آب به شدت خارج از تعادل است كه با دوباره به صورت طبيعي قابل بازگشت نيست. به منظور رسيدن به توسعه مناسب، حفاظت و استفاده مجدد کارآمد از این منبع با ارزش و همه کاره، الزامی است. اين حفاظت از منابع آب به منابع خشك محدود نمي‌شود. توجه به اثرات سو زيست محيطي تخليه آبهاي گرم به رودخانه‌ها، كه موجودات زنده آنها به دماي پايين‌تري عادت دارند، نياز به خنك كردن و استفاده مجدد را بيش از پيش براي ما بيان مي‌كند. يكي از راهكارهاي مفيد براي جلوگيري از اين آسيب‌ها به طبيعت به كارگيري برج‌هاي خنك كن است.

   

  مسئولان طراحي و خريد و پيمانكاران صنايع نيروگاهي و صنعت تهويه ساختمان مي‌بايست تبعات و جنبه‌هاي مختلف توزيع اين گرماي ناخواسته در منابع آب و اتلاف منابع آب را در نظر بگيرند. مقالات فراواني در خصوص ملاحظات اوليه و محيطي و همچنين روش‌هاي مختلف تصفيه مجدد كه حاصل هشتاد سال استفاده از این دستگاه است، ارايه شده است. هدف اين مقالات، اطمينان از پياده‌سازي صحيح و مقرون به‌صرفه سيستم‌هاي خنك كننده و انواع برج خنك كن است. طراحي‌ بايستي بر اساس اثرات زيست محيطي و برآورده كردن نيازها باشد و همچنين بررسي مهندسي صدا و هزينه ساخت و كاركرد و نگهداري و تعميرات است.

   


  لینک های مرتبط :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}