محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  لیست پروژه های برج خنک کن

  برخی از پروژه های انجام شده توسط ما:

  ·      طراحی و ساخت 5 دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 900 m3/h  آب جهت کارخانه فولاد کبکان مشهد

  ·        طراحی و ساخت دو دستگاه برج خنک کننده فلزی ذوزنقه­ای جهت صنایع غذایی مهرام به ظرفیت 500 m3/h

  ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت کارخانه شماره 2 روغن نباتی ورامین به  ظرفیت 3300 m3/h

  ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 200m3/h  آب جهت کارخانه ایران گلاب

  ·        طراحی و ساخت سه دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت کارخانه عصاره ناب سهند

  ·        طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 150m3/h  آب جهت کارخانه گلفام سراب

  ·      طراحی و ساخت یک دستگاه برج خنک­کن فایبرگلاس با ظرفیت 250m3/h  آب جهت مجتمع مسکونی نیروی انتظامی (شرکت رویین دژ)

  ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه نمک دردانه شيراز با ظرفیت 250m3/h  

  ·       طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه رزین سازان آمل با ظرفیت 250m3/h  

  ·        طراحی و ساخت 2 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان با ظرفیت 200m3/h  

  ·        طراحی و ساخت يک دستگاه برج خنک کننده مکعبی فلزی جهت ساختمان وزارت آموزش و پرورش

  ·        طراحی و ساخت 1 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه لوله سبز شيراز

  ·        طراحی و ساخت 7 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس براي مهندس رضوانفر شهرستان يزد

  ·        طراحي و ساخت 3 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت کارخانه پلاستيک شاهين

  ·        طراحی و ساخت 3 دستگاه برج خنک­کن فايبرگلاس جهت شرکت خط ساز

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن شرکت کیان تایر

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن شرکت سايپا

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن روزنامه اطلاعات تهران

  ·        تعمیرات اساسی و بازسازی برجهاي خنک­کن نمک طبي سمنان

  ·            تعمیرات اساسی و بازسازی برجهای خنک­کن بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
   

  و بسياری از پروژه های ديگر که اين شرکت به طور غير مستقيم در اجرای آنها سهیم بوده است

  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}